Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
  2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců. 
  1. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

- poštou na adrese: Dinocommerce,s.r.o., Sedlecká 1030/34, 360 10 Karlovy Vary

- emailem na adresu:  obchod@dinocommerce.cz

- osobně na adrese: Dinocommerce,s.r.o., Sedlecká 1030/34, 360 10 Karlovy Vary 

  1. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

- doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, paragon),

- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,

- podrobný popis vady 

  1. V provozovně firmy je spotřebiteli  vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace. 
  1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

- neodbornou manipulací a používáním,

- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),

- poškození nadměrným zatěžováním. 

  1. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. 
  1. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30

kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí

reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží  

nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 15. 4. 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.