Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Vymezení pojmů

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Cena zboží

Způsoby platby, náklady na doručení

Způsob doručení

Dodací podmínky

Reklamace a záruka zboží

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Ochrana osobních údajů

Závěrečné ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.dinotime.cz , provozovaném obchodní společností  Dinocommerce, s.r.o. se sídlem Karlovarská573, Chodov 357 35, IČ: 18224253, DIČ : CZ18224253 zapsanou u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 562.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Dinocommerce,s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy či skutečnosti,  neupravené výslovně těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník, zejména § 2079 an. ), a pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se kromě  občanského zákoníku  (zejm. § 1810 na, § 2079 an) také  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 obč. zákoníku). Ostatní kupující nejsou spotřebitelé.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dinotime.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami,  jakož i s reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

4. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu

zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

5. Způsoby platby, náklady na doručení

- bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo daňového dokladu.

- na dobírku (hotově při převzetí zboží) 

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce).

- hotově při osobním odběru - ZDARMA

6. Způsob doručení

Doručení zajišťuje Česká pošta nebo kurýrní společnost DPD případně dopravním prostředkem dodavatele. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Objednané zboží je expedováno do 3 pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho mailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.

Rozvážka probíhá v pracovních dnech, nejdříve následující den po odeslání zásilky. V případě nepřítomnosti má být adresátovi balíku zanecháno „Oznámení o uložení zásilky“, kterou je možno následně vyzvednou do 7 dnů na přepážkách České pošty. Upozornění – z mnohých zkušeností je zřejmé, že poštovní doručovatel ne vždy toto oznámení vyplní a zanechá v místě Vašeho bydliště.

Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi na kontaktní emailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.

7. Dodací podmínky

Termín dodání

Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 15:00, Vám doručíme zpravidla do třetího pracovního dne kamkoli po ČR. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.

Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

8. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád .

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 1829 občanského zákoníku právo nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, je povinen jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí  v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu, na vlastní náklady. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zvláště opatřeného reklamními přítisky).

 Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být

pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,

o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

Dinocommerce, s.r.o

Vančurova 341

357 35 Chodov

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy předmětné zboží není na skladě, nebo jej není možné dodat, případně se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, a pod).

10. Ochrana osobních údajů dle Nařízení EU

Jsme společnost Dinocommerce, s.r.o., se sídlem Karlovarská 573, Chodov 357 35, IČO 182 24 253, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 562 a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje. 

Zpracování osobních informací

Zpracováváme pouze ty údaje, které nám sami poskytnete. V případě objednání zboží přes nás e-shop, od Vás potřebuje tzv. povinné údaje, které slouží ke správnému doručení objednaného zboží (Jméno, příjmení, doručovací adresa). Emailovou adresu využíváme pro další účely prodeje zboží či služeb. Na Váš email zasíláme potvrzení objednávky, případně údaje k zaplacení Vámi objednaného zboží. Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Tyto slouží pouze k lepšímu a efektivnějšímu předání zboží. Vaše telefonní číslo je především poskytnuto přepravní společnosti, která Vás kontaktuje ohledně předání zboží. Nepovinné údaje jsou Vámi poskytovány dobrovolně. 

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

- řádné vybavení a doručení zboží, které si u nás objednáte

- péče o zákazníky - pokud se na nás obrátíte s jakýmkoliv dotazem týkající se Vámi objednaného zboží, zpracujeme Vaše údaje, abychom dokázali vyřešit dotaz či problém.

- uživatelský účet - pokud si v našem eshopu vytvoříte uživatelský profil, zpřístupní se Vám sleva pro registrované klienty. 

- marketingová činnost - emailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu, ať už toho již dříve získaného, případně nově poskytnutého. Pokud se zasíláním obchodního sdělení, které bývá pouze cca třikrát do roka, sdělte nám to prosím emailem, případně telefonicky. Odhlášení z emailového obchodního sdělení můžete taktéž provést po přihlášení do uživatelského účtu na eshopu v sekci Můj účet.


Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech:

- plnění a uzavření smlouvy

- souhlas se zpracováním osobních údajů


Předání osobních údajů třetím subjektům:

- doručení zboží

- zpracovatel účetnictví a daní


Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně deset let).

Vaše údaje jsou v bezpečí. Zavedli jsme přiměřená opatření technického a organizačního rázu. 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv opravit, doplnit, či odvolat, máte právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku, či stížnost proti zpracování vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme. (tzv. právo být "zapomenut")

11. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na obchod@dinocommerce.cz

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 15. dubna 2016. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.